Udruženje sudskih vještaka
Republike Srpske

 D O B R O D O Š L I

O udruženju

Udruženje vještaka Republike Srpske je dobrovolјna, samostalna i nestranačka organizacija sa sjedištem u Banja Luci i ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima koji proizilaze iz Ustava, Zakona i Statuta. Svi vještaci dobrovolјno i slobodnim pristupom mogu postati članovi Udruženja, a zajednički interes svih nas jeste profesionalno unapređivanje u oblasti vještačenja. Svoje aktivnosti Udruženje sudskih vještaka obavlјa na cijeloj teritoriji Republike Srpske u okviru stručnih - specijalizovanih udruženja, podružnica, odbora, komisija, radnih grupa i sekcija. Udruženje ovog tipa osnovano je sa plemenitim cilјem da svojim djelovanjem pomaže svim svojim članovima, bez izuzetka, mladim generacijama i duštvu uopšte. Po svojim aktivnostima i djelatnostima prepoznati smo kao reprezentativan i nezavisan partner svih organa vlasti Republike Srpske, kao i drugih fizičkih i pravnih lica Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Cilјevi Udruženja utvrđeni su Statutom, a odnose se na saradnju sa organima pravosuđa, unutrašnjih poslova i organima uprave, da okuplja vještake raznih struka i specijalnosti i zastupa njihove interese, da prati naučna i stručna dostignuća u zemlji i inostranstvu, da omogući članovima stručno osposobljavanje. Cilјevi se odnose i na održavanje i unapređivanje saradnje sa udruženjima vještaka, pravnika i drugim organizacijama i asocijacijama vještaka u Bosni i Hercegovini, drugim državama u svijetu, a posebno se zalažemo za poštovanje lјudskih prava i sloboda, za modernu državnu upravu i pravni sistem, te ustavnost i zakonitost. Ove i druge cilјeve ostvarujemo organizovanjem stručnih, naučnih i konsultativnih savjetovanja, seminara i drugih oblika diskusija, sastanaka, javnih rasprava i tribina. Najznačajniji naučni, stručni i edukativni skup je savjetovanje „SUSRET VJEŠTAKA RS“.
Udruženje vještaka radi ostvarivanja svojih cilјeva daje inicijative, te pruža stručnu pomoć državnim organima i organizacijama u izradi nacrta zakona i drugih pravnih akata. Posebno naglašavamo da sve naše djelatnosti i cilјeve publikujemo putem stručnih, izdavačkih i drugih informativnih djelatnosti.


EDUKACIJA VJEŠTAKA

Prijavu možete pronaći na linku ispod:

 

PRIJAVA                  AGENDA