Udruženje sudskih vještaka
Republike Srpske

 D O B R O D O Š L I

O udruženju

Udruženje vještaka Republike Srpske je dobrovolјna, samostalna i nestranačka organizacija sa sjedištem u Banja Luci i ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima koji proizilaze iz Ustava, Zakona i Statuta. Svi vještaci dobrovolјno i slobodnim pristupom mogu postati članovi Udruženja, a zajednički interes svih nas jeste profesionalno unapređivanje u oblasti vještačenja. Svoje aktivnosti Udruženje sudskih vještaka obavlјa na cijeloj teritoriji Republike Srpske u okviru stručnih - specijalizovanih udruženja, podružnica, odbora, komisija, radnih grupa i sekcija. Udruženje ovog tipa osnovano je sa plemenitim cilјem da svojim djelovanjem pomaže svim svojim članovima, bez izuzetka, mladim generacijama i duštvu uopšte. Po svojim aktivnostima i djelatnostima prepoznati smo kao reprezentativan i nezavisan partner svih organa vlasti Republike Srpske, kao i drugih fizičkih i pravnih lica Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Cilјevi Udruženja utvrđeni su Statutom, a odnose se na saradnju sa organima pravosuđa, unutrašnjih poslova i organima uprave, da okuplja vještake raznih struka i specijalnosti i zastupa njihove interese, da prati naučna i stručna dostignuća u zemlji i inostranstvu, da omogući članovima stručno osposobljavanje. Cilјevi se odnose i na održavanje i unapređivanje saradnje sa udruženjima vještaka, pravnika i drugim organizacijama i asocijacijama vještaka u Bosni i Hercegovini, drugim državama u svijetu, a posebno se zalažemo za poštovanje lјudskih prava i sloboda, za modernu državnu upravu i pravni sistem, te ustavnost i zakonitost. Ove i druge cilјeve ostvarujemo organizovanjem stručnih, naučnih i konsultativnih savjetovanja, seminara i drugih oblika diskusija, sastanaka, javnih rasprava i tribina. Najznačajniji naučni, stručni i edukativni skup je savjetovanje „SUSRET VJEŠTAKA RS“.
Udruženje vještaka radi ostvarivanja svojih cilјeva daje inicijative, te pruža stručnu pomoć državnim organima i organizacijama u izradi nacrta zakona i drugih pravnih akata. Posebno naglašavamo da sve naše djelatnosti i cilјeve publikujemo putem stručnih, izdavačkih i drugih informativnih djelatnosti.


STRUČNA EDUKACIJA SUDSKIH VJEŠTAKA sa PROMOCIJOM – POSLOVNOG DNEVNIKA O IZVRŠENIM VJEŠTAČENJIMA

Dana 28.12.2023. godine u Kongresnoj Sali Hotela Vidović u Banja Luci, održana je STRUČNA EDUKACIJA SUDSKIH VJEŠTAKA sa PROMOCIJOM – POSLOVNOG DNEVNIKA O IZVRŠENIM VJEŠTAČENJIMA u organizaciji Udruženja sudskih vještaka Republike Srpske i Centra za vještačenje i procjenjivanje „ZENIT“ d.o.o. Banja Luka.

 

Na edukaciji su bili prosutni brojni vještaci iz cijele Bosne i Hercegovine, kojima su uručeni i CERTIFIKATI o stručnom usavršavanju u oblasti vještačenja u sudskim postupcima.

O važnosti vještačenja u sudskim postupcima, ali i privatnim spornim situacijama, novoj oblasti vještačenja intelektualne svojine, te o velikom značaju Psolovnog dnevnika o izvršenim vještačenjima govorili su:

Akademik prof. dr Miodrag Simović

Mr Izeta Selimović – Predsjednik Udruženja sudskih vještaka USK Bihać

Milica Đurić, MA – Vještak iz oblasti autorskih i srodnih prava

Dragana Arsović-Kralj, dipl. prav. – Glavni urednik publikacije Poslovnog dnevnika

Dr Aleksandar Milić, vještak iz oblasti neuropsihijatrije

Mr Aleksandar Kalinić, vještak iz oblasti farmacije

Sandi Dizdarević, vještak iz oblasti kriminalistike

Dr Vlado Marković, vještak iz oblasti medicine rada

Dane Branković, vještak iz grafičko-grafoskopske struke